Savel’yeva Ye.Ye., Lapkina Ye.Z., Bulgakova N.A., Tyutrina Ye.S., Kurbatskiy V.I. A study of the antioxidant activity of plants of the genus Potentilla L. // Khimiya Rastitel’nogo Syr’ya. 2020. Iss. 2. P. 189–196. DOI: 10.14258/JCPRM.2020027261